Cv Mutiara_Internt9.   Al Baqarah (2 : 133)

Am kuntum syuhadaa-a idz hadhara ya’ quubal mautu idz qaala li baniihi maa ta’buduuna mim ba’dii qaaluu na’budu ilaahaka wa ilaaha aabaaika ibraahiima ibraahiima wa ismaa’iila wa ishaa­qa ilaahaw waa hidaw wa nahnu lahuu muslimuun.

Adakah kamu menyaksikan ketika Ya’qub men­de­kati kematian ketika berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang akan kamu sembah sepe­ning­galku?” Mereka menjawab, “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek mo­yangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya Islam kepadaNya.

10. Ibrahim (14 : 35, 36 & 40)

Wa idz qaala ibraahiimu rabbij’al haadzal balada aaminaw waj nubnii wa baniyya an na’budal ashnaam.

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. (14:35)

Rabbi innahunna adhlalna katsiiram minan naasi fa man tabi’anii fa innahuu minnii wa man ‘ashaanii fa innaka ghafuurur rahiim.

Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada ma­nusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk go­lo­ngan­­ku, dan barangsiapa yang mendurha­kaiku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang . (14:36)

Rabbij ‘alnii muqiimash shalaati wa min dzurriyyatii rabbanaa wa taqabbal du’aa’.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. (14:40)

11. Ali ‘Imran (3 : 26 &132)

Qulillaahumma maalikal mulki tu’til mulka mas tasyaa-u wa tanzi-ul mulka mim man tasyaa-u wa tu’izzu man tasyaa-u wa tudzillu man tasyaa-u bi yadikal khairu innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir.

Katakanlah, “Ya Allah, Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau ke­hen­daki, Engkau tanggal­kan (hilangkan) ke­rajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Eng­kau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (3:26)

Wa athii’ullaaha war rasuula la’allakum turhamuun.

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul(Nya) agar kamu diberi rahmat. (3:132)

12. An Nuur (24 : 52 – 55)

Wa may yuthi’illaaha wa rasuulahuu wa yakhsyallaaha wa yattaqhi fa ulaa‑ika humul faa‑izuun.

Dan barangsiapa yang taat ke­pada Allah dan Rasul‑Nya dan takut kepada Allah dan bertaqwa kepada‑Nya, maka mereka itulah orang‑orang yang menang. (24 : 52)

Wa aqsamuu billaahi jahda aimaanihim la in amartahum la yakhrujunna qul laa tuqsimuu thaa’atum ma’ruufatun innal­laaha khabiirum bi maa ta’maluun.

Mereka bersumpah kepada Allah dengan sumpah mereka yang sung­guh‑sungguh. Sungguh jika engkau perintahkan mereka (berjihad) nis­caya mereka keluar. Katakan­lah, “Janganlah kamu bersumpah, keta­atan itu sudah diketahui.” Se­sungguhuya Allah Maha Mengeta­hui apa yang kamu perbuat. (24 : 53)

Qul athii’ullaaha wa athii’ur rasuula fa in ta­wal­lau fa innamaa ‘alaihi maa hummila wa ‘alai­kum maa hummiltum wa in tuthii’uuhu tahta­duu wa maa ‘alar rasuuli illal balaaghul mubiin.

Katakanlah, “Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul” Ji­ka kamu berpaling, maka kewajib­an Rasul hanyalah apa yang dibe­bankan kepadanya, dan kewajiban kamu apa yang dibebankan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepada­nya, niscaya kamu mendapat petun­juk. Dan tidak ada kewajiban Rasul melainkan me­nyam­paikan dengan terang. (24:54)

Wa’adallaahul ladziina aamanuu min­kum wa ‘amilush shaalihaati la yastakhli­fannahum fil ardhi ka mastakhlafal la­dziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dii­nahumul ladzir­tadhaalahum wa la yubad­dilannahum mim ba’di khaufi­him amnay ya’buduunanii laa yusyri­kuuna bii syai-aw wa man kafara ba’da dzaalika fa ulaa-ika humul faasiquun.

Allah telah menjanjikan kepada orang‑orang yang beriman dan ber­amal saleh di antara kamu, sungguh Dia akan menjadikan mereka men­jadi pim­pin­an di muka bumi se­bagaimana Dia telah men­ja­dikan pemimpin orang-orang sebelum mereka, dan sungguh Dia mene­guhkan bagi mereka agama yang te­lah diridhai‑Nya untuk mereka; dan sung­guh Dia akan menggan­tikan ketakutan mereka dengan keaman­an. Mereka menyembah­Ku, tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu. Dan barang­siapa yang ingkar sesu­dah demikian itu, maka mereka itu­lah orang‑orang yang fasik. (24: 55)

13. At Thalaq (65 : 2 – 3)

Fa idzaa balaghna ajalahunna fa amsikuuhun­na bi ma’ruufin au faariquuhunna bi ma’ruufiw wa asyhiduu dzawai ‘adlim minkum wa aqii­musy syahaadata lillaahi dzalikum yuu’azhu bihii man kaana yu’minu billaahi wal yaumil aakhiri wa may yattaqillaaha yaj’al lahuu makhrajaa.

Maka apabila sampai masa iddahnya, hendaklah kamu menahannya dengan cara yang baik (meru­ju­kinya) atau melepaskannya dengan cara yang baik (menceraikannya) dan hendaklah disaksikan  dua orang yang adil di antara kamu, dan hendak­lah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan jalan keluar baginya. (65:2)

Wa yarzuqhu min haitsu laa yahtasibu wa may yatawakal ‘alallaahi fa huwa hasbuhuu in­nallaaha baalighu amrihii qad ja’alallaahu li kulli syai-in qadraa.

Dan Dia akan memberikan rezeki kepada­nya dengan tiada terkira. Dan barangsiapa ber­tawakal kepada Allah, niscaya Dia mencukup­kannya. Sesungguhnya Allah me­laksanakan urusan-Nya. Sungguh Allah menjadikan keten­tuan bagi tiap-tiap sesuatu. (65:3)

14. Yaa Siin (36 : 51)

Wa nufikha fish-shuuri fa idzaa hum minal ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun.

Dan ditiuplah sangkakala, maka ti­ba-tiba mereka ke luar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan me­reka.

15. Yunus (10 : 64)

Lahumul busyraa fil hayaatid dun-yaa wa fil aakhirati laa tabdiila li kalimaatillaahi dzaalika huwal fauzul ‘azhiim.

Bagi mereka kegembiraan di dalam ke­hidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian adalah kemenangan yang besar.

16. LUQMAN (Surat ke 31 : 34 Ayat)

Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

1.     Alif laam miim.

Alif laam miim. (Allah yang lebih mengetahui maksudnya).

2.     Tilka aayaatul kitaabil hakiim.

Inilah ayat-ayat Kitab yang penuh hikmah,

3.     Hudaw wa rahmatal lil muhsiniin.

sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,

4.     Alladziina yuqiimuunash shalaata wa yu’tuunaz zakaata wa hum bil aakhirati hum yuuqinuun.

(yaitu) orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat serta mereka yakin akan akhirat.

5.     Ulaa-ika ‘alaa hudam mir rabbihim wa ulaa-ika humul muflihuun.

Mereka itu atas petunjuk Tuhannya dan mereka itu orang‑orang yang beruntung.

6.     Wa minan naasi may yasytarii lahwal hadiitsi li yudhilla ‘an sabiilillaahi bi ghairi ‘ilmiw wa yattakhidzahaa huzuwan ulaa-ika lahum ‘adzaabum muhiin.

Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan (manusia) dari ja­lan Allah tanpa ilmu dan menjadi­kannya sebagai ejekan. Mere­ka itulah baginya azab yang hina.

7.     Wa idzaa tutlaa ’alaihi aayaatunaa wallaa mustakbiran ka allam yasma’haa ka anna fii udzunaihi waqran fa basysyirhu bi ‘adzaabin aliim.

Dan apabila dibacakan ayat-ayat Kami kepadanya, dia berpaling me­nyombongkan diri seakan-akan ti­dak mendengarnya, seolah-olah pada kedua telinganya ada sumbat­an, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

8.     Innal ladziina aamanuu wa ‘amilush­shaalihaati lahum jannaatun na’iim.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh nik­mat,

9.     Khaalidiina fiihaa wa’dallaahi haqqaw wa huwal ‘aziizul hakiim.

mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan Dia Maha Perkasa lagi maha Bijaksana.

10.   Khalaqas samaawaati bi ghairi ‘amadin taraunahaa wa alqaa fil ardhi rawaasiya an tamiida bikum wa batstsa fiihaa min kulli daabbatiw wa anzalnaa minas sa­maa-i maa-an fa ambatnaa fiihaa min kulli zaujin kariim.

Dia telah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihat­nya, dan Dia meletakkan gunung­-gunung di bumi supaya bumi tidak menggoncangkan kamu; dan Dia mengembangbiakkan padanya dari tiap‑tiap jenis hewan. Dan Kami tu­runkan air dari langit lalu Kami tumbuhkan pa­danya dari tiap-tiap macam tumbuh-tumbuhan yang in­dah.

11.   Haadzaa khalqullaahi fa aruunii maadzaa khalaqal ladziina min duunihii balizh zhaalimuuna fii dhalaalim mubiin.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihat­kanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh yang selainnya (se­sembahan kamu). Bahkan orang-o­rang yang zalim dalam kesesatan yang nyata.

12.   Wa la qad aatainaa luqmaanal hikmata anisy kurlillaahi wa may yasykur fa inna­maa yasykuru li nafsihii wa man kafara fa innallaaha ghaniyyun hamiid.

Dan sungguh telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, “Hendak­lah engkau ber­syukur kepada Allah. Dan barangsiapa bersyukur, maka dia hanya bersyukur bagi dirinya sendiri. Dan barangsiapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

13.   Wa idz qaalaluqmaanu lib nihii wa huwa ya’izhuhuu yaa bunayya laatusyrik bil­laahi innasy syirka la zhulmun ‘azhiim.

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia mengajarinya, “Hai anak­ku, ja­nganlah engkau menyekutukan Al­lah, sesungguhnya menyekutukan­Nya adalah kezaliman yang besar”.

14.   Wa washshainal insaana bi waalidaihi hamalat‑hu ummuhuu wahnan ‘alaa wahniw wa fishaaluhuu fii ‘aamaini anisy kur lii wa li waalidaika ilayyal ma­shiir.

Dan Kami perintahkan kepada ma­nusia (berbuat baik) kepada ibu-ba­paknya. Ibunya telah mengandung­nya dalam keadaan lemah dan ma­kin lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Hendaklah engkau ber­syukur kepada‑Ku dan kepada ke­dua ibu-bapakmu. Hanya kepada­Kulah tempat kembali.

15.   Wa in jaahadaaka ‘alaa an tusyrika bii maa laisa laka bihii ‘ilmun fa laa tuthi’humaa wa shaabi­bhumaa fid dun-yaa ma’ruufaw­wattabi’ sabiila man anaaba ilayya tsumma ilayya marji’ukum fa unabbi-ukum bi maa kuntum ta’maluun.

Dan apabila keduanya memaksamu supaya menyekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada bagimu ilmu tentang itu, maka jangan engkau patuhi mereka dan pergauli­lah mereka dengan baik di dunia, dan ikutilah jalan orang yang kem­bali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembali kamu, lalu Aku kabarkan kepada kamu apa-apa yang telah kamu kerjakan.

16.   Yaa bunayya innahaa in taku mitsqaala habbatim min khardalin fa takun fii shakh­ratin au fissamaawaati au fil ardhi ya’ti bihallaahu innallaaha lathiifun kha­biir.

(Luqman berkata), “Hai anakku, sungguh jika ada (kebaikan) seberat biji sawi, ke­mudian tersimpan dalam batu atau di langit mau pun di bu­mi, niscaya Allah akan menda­tang­kan (balasan)-nya. Sesungguh­nya Allah Maha Halus lagi Maha Me­ngetahui.

17.   Yaa bunayya aqimish shalaata wa’mur bil ma’ruufi wanha ‘anil munkari wash bir ’alaa maa ashaabaka inna dzaalika min ‘azmil umuur.

Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat kebaik­an dan laranglah mereka dari ke­mungkaran dan bersabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Sesung­guhnya yang demikian itu adalah u­rusan yang diutamakan.

18.   Wa laa tusha’‑’ir khaddaka lin naasi wa laa tamsyi fil ardhi marahan innallaaha laa yuhibbu kulla mukhtaalin fakhuur.

Dan janganlah engkau palingkan pipimu kepada manusia, dan janganlah berjalan dengan som­bong di muka bumi. Sesungguh­nya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi congkak.

19.   Waq shid fii masyyika waghdhudh min shautika inna ankaral ashwaati la shau­tul hamiir.

Dan sederhanalah dalam berjalan dan lunak­kanlah suaramu, sesung­guhnya se­buruk-buruk suara ada­lah suara keledai”.

20.   A lam tarau annallaaha sakhkhara lakum maa fis samaawaati wa maa fil ardhi wa asbagha ‘alaikum ni’amahuu zhaahira­taw wa baathinataw wa minan naasi may yujaadilu fillaahi bi ghairi ‘ilmiw wa laa hudaw wa laa kitaabim muniir.

Tidakkah kamu perhatikan sesung­guhnya Allah telah memudahkan bagi kamu apa-apa yang di langit dan di bumi dan Dia telah me­nyem­purnakan nikmat-nikmat-Nya atas ka­mu yang lahir dan yang batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa il­mu dan tanpa petunjuk serta tanpa Kitab yang menerangi.

21.   Wa idzaa qiila lahumuttabi’uumaa anza­lallaahuqaaluubal nattabi’u maa wajad­naa ‘alaihi aabaa‑anaa a walau kaanasy syai­thaanu yad’uuhum ilaa ‘adzaabis sa’iir.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Iku­ti­lah apa yang ditu­runkan Allah“. Mereka berkata, “Bahkan kami mengikuti apa‑apa yang kami dapati bapak‑bapak ka­mi atas­nya.” Apakah (mereka me­ngikutinya) meski­pun setan me­nyeru mereka kepada azab nera­ka?”

22.   Wa may yuslim wajhahuu ilallaahi wa huwa muhsinun fa qadis tamsaka bil ‘urwatil wutsqaa wa ilallaahi ‘aaqibatul umuur.

Dan barangsiapa menyerahkan diri­nya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, maka sungguh dia ber­pegang kepada tali yang kukuh. Dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

23.   Wa man kafara fa laa yahzunka kufruhuu ilainaa marji’uhum fa nunabbi-uhum bi maa ‘amiluu innallaaha ‘aliimun bi dzaa­tish shuduur.

Dan barangsiapa kafir, maka keka­firannya itu jangan menyedihkan engkau. Hanya pada Kami tempat mereka kembali, kemudian Kami beritakan kepada mereka apa‑apa yang telah mereka kerjakan. Se­sungguhnya Allah Maha Mengeta­hui apa-apa yang dalam dada.

24.   Numatti’uhum qaliilan tsumma nadh­tharruhum ilaa ‘adzaabin ghallizh.

Kami senang‑senangkan mereka se­bentar, kemudian Kami halau mere­ka kepada azab yang keras.

25.   Wa la in sa-altahum man khalaqas samaa­waati wal ardha la yaquulunnallaahu qu­lil hamdu lillaahi bal aktsaruhum laa ya’­lamunn.

Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka, “Siapakah yang te­lah mencipta­kan langit dan bumi?” Niscaya mereka ber­kata “Allah.” Katakanlah, “Segala puji bagi Al­lah.” Bahkan kebanyakan mereka tidak me­ngetahui.

26. Lillaahi maa fis samaawaati wal ardhi innallaaha huwal ghaniyyul hamiid.

Kepunyaan Allah apa-apa di langit dan bumi. Sesungguhnya Allah Dia­lah yang Maha Kaya lagi Maha Ter­puji.

27.   Wa lau anna maa fil ardhiminsyajaratin aqlaamuw wal bahru yamudduhuu mim ba’dihii sab’atu abhurim maa nafidat kali­maatullaahi innallaaha ‘aziizun hakiim.

Dan kalau sesungguhuya segala po­hon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah kemudian dengan tujuh laut, niscaya tidak akan habis kalimat­-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

28.   Maa khalqukum wa laa ba’tsukum illaa ka nafsiw waahidatin innallaaha samii­’um bashiir.

Tidakkah kejadian dan kebangki­tan kamu melainkan seperti (men­ciptakan dan mem­bangkitkan) satu jiwa. Sesungguhnya Allah Ma­ha Mendengar lagi Maha Melihat.

29.   A lam tara annallaaha yuulijul laila fin nahaari wa yuulijun nahaara fil lailii wa sakhkharasy syamsa wal qamara kulluy yajrii ilaa ajalim musammaw wa annal­1aaha bi maa ta’malnuna khabiir.

Tidakkah engkau perhatikan se­sung­guhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan mema­sukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentu­kan, dan sesung­guhnya Allah Maha Menge­tahui apa‑apa yang kamu kerjakan.

30.   Dzaalika bi annallaaha huwal haqqu wa anna maa yad’uuna min duunihil baathilu wa annallaaha huwal ‘aliyyul kabiir.

Demikian itu karena sesungguhnya Allah Dialah yang haq. Dan se­sungguhnya apa-apa yang mereka seru selain Dia adalah batil, dan se­sungguhuya Allah Dialah yang Ma­ha Tinggi lagi Maha Besar.

31.   A lam tara annal fulka tajrii fil bahri bi ni’matillaahi li yuriyakum min aayaatihii inna fii dzaalika la aayaatil li kulli shab­baarin syakuur.

Tidakkah engkau perhatikan se­sungguhnya bahtera berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya Dia memperlihatkan ayat-ayat-Nya ke­pada kamu? Sungguh yang demiki­an itu menjadi tanda‑tanda bagi se­mua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.

32.   Wa idzaa ghasyiyahum maujun kazh zhulali da’awullaaha mukhlishiina lahud diina fa lammaanajjaahum ilal barri fa minhum muqtashiduw wa maa yajhadu bi aayaatinaa illaa kullu khattaarin ka­fuur.

Dan apabila mereka dilanda ombak seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan mengikhlaskan ber­agama kepada-Nya semata, maka tatkala Dia telah menyelamat­kan mereka ke darat, maka sebagian (saja) menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali setiap orang yang khianat lagi ingkar.

33.   Yaa ayyuhan naasut taquu rabbakum wakh syau yaumallaa yajzii waalidun ’aw wala­dihii wa laa mauluudun huwa jaazin ‘aw waa­lidihii syai-an inna wa’dallaahi haqqun fa laa taghurrannakumul hayaa­tud dun-yaa wa laa yaghurrannakum bil­laahil gharuur.

Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu dan takutlah akan hari seorang bapak tidak dapat meno­long anaknya dan seorang anak ti­dak dapat menolong bapaknya se­dikit pun. Sesungguhnya janji Al­lah itu benar, maka janganlah kehi­dupan dunia mem­perdayakan ka­mu. Dan janganlah penipu (setan) memperdayakan kamu terhadap Al­lah.

34. Innallaaha ‘indahuu ‘ilmus saa’ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya’lamu maa fil arhaami wa maa tadrii nafsum maadzaa taksibu ghadaw wa maa tadrii nafsum bi ayyi ardhin tamuutu innallaaha ‘ali­mun khablir.

Sesungguhnya Allah di sisi‑Nya il­mu (ten­tang) kiamat, dan Dia me­nurunkan hujan dan mengetahui apa-apa dalam rahim. Dan tiada seorang mengetahui apa yang akan dikerjakan besok dan tiada seorang menge­tahui di bumi mana dia akan mati. Sesung­guhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s